Laatste Nieuws

Stichting I-Watch

Koggelaan 8

8017 JN Zwolle

 

Postbus 611

8000 AP Zwolle

 

T: 088-9654242
M: info@i-watch.nu

 

adresiwatch

Live View

akp

 

Wat is Live View?

Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie, via een particuliere alarmcentrale, de gelegenheid krijgt rechtstreeks mee te kijken met de camerabeelden van bijvoorbeeld een winkelier of horecaondernemer, wanneer een inbraak of overval (of een ander gewelddadig delict) plaatsvindt.

Door real time camerabeelden naar de meldkamer te sturen krijgen de politie en andere hulpdiensten zicht op de situatie van het incident, waardoor zij sneller en slimmer kunnen reageren. Met Live View kan de meldkamer de eenheden goed aansturen. Hiermee wordt de heterdaadkracht van de politie vergroot en kunnen ook de andere hulpdiensten effectiever opereren.

Een bijkomend voordeel is dat de status van een melding geverifieerd wordt door de particuliere alarmcentrale, zodat het aantal keren dat de politie uitrukt voor een nodeloos alarm verder afneemt.

Winkeliers en bedrijven zijn zeer te spreken over Live View. Het geeft een goed gevoel dat bij onraad de politie direct zicht krijgt op wat er zich afspeelt en hier gericht actie op kan ondernemen. De privacy wordt gewaarborgd doordat Live View alleen wordt gebruikt wanneer er een incident plaatsvindt. Pas dan worden de camerabeelden doorgezet door de particuliere alarmcentrale naar de politiemeldkamer en kan de politie meekijken.

Daarnaast zal Live View preventief werken door de snelle reactietijd. Op de locatie wordt een Live View sticker bij de ingang geplaatst. Voor criminelen wordt het daarmee duidelijk dat de locatie is aangesloten op Live View en dat ze dus een groter risico lopen om aangehouden te worden.

propertyprotected

Waarom Live View?

Het aantal overvallen moet dalen en het oplossingspercentage moet verder omhoog. Dit kan ondermeer bereikt worden door nog sneller en adequater te reageren bij overvalmeldingen (vergroting van de heterdaadkracht).

De aanpak van overvallen is een van de speerpunten van het nationale veiligheidsbeleid. Het ‘Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit’ van de Taskforce Overvallen is een structurele aanpak om overvallen een halt toe te roepen. Een van de actiepunten is dat publieke en private partijen de krachten moeten bundelen om overvalcriminaliteit aan te pakken.

Live View is een concrete uitwerking van dit advies, waarbij bestaande en nieuwe technologie wordt gebruikt in een publiek-privaat-samenwerkingsverband. Deze samenwerking is gericht op verbetering en versnelling van de behandeling van overvalmeldingen.
Uiteraard wordt Live View ook gebruikt bij andere gewelddadige delicten, bij inbraken en bij calamiteiten als branden of het onwel worden van een klant.

Hoe werkt Live View?

Veel winkels en bedrijven beschikken over bewakingscamera’s die verbonden zijn met een particuliere alarmcentrale. Bij onraad alarmeert de winkel of het bedrijf de particuliere alarmcentrale door een alarm(sensor) te activeren. Hierbij wordt ook een bewakingscamera geactiveerd, waarvan de beelden te zien zijn bij de alarmcentrale. De beveiligingsmedewerker beoordeelt de melding, inclusief de beelden, en schakelt alle gegevens van de locatie en de live beelden direct door naar de politiemeldkamer.

schema

Politiemedewerkers op de meldkamer kunnen zo meteen zien hoe de situatie is, hoeveel inbrekers/overvallers er zijn, hoe ze eruit zien, of er wapens worden gebruikt en of er gewonden zijn. Als er gewonden zijn kan ook meteen de ambulancedienst gealarmeerd worden, zodat er snel medische hulp verleend wordt.

Op het moment dat de alarmcentrale de politie inschakelt, worden direct de live-beelden uit de winkel of het bedrijf meegestuurd. De politie kan dus real time meekijken. Vanaf dit moment blijft er direct contact bestaan tussen de beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale en de centralist van de politiemeldkamer. De politie kan bijvoorbeeld vragen om (indien mogelijk) een camera bij te draaien, in te zoomen of een andere (buiten)camera te activeren. Ook kan de meldkamercentralist aan de beveiligingsmedewerker vragen om plattegronden en ander beeldmateriaal (voor zover beschikbaar) op het beeldscherm te zetten.

De bediening van de camera’s blijft bij de particuliere alarmcentrales liggen (conform de afspraken met de klanten). De politie kijkt alleen mee via het beeldscherm van de beveiligingsmedewerker als deze een incident doorgegeven heeft. Geen incident? Geen beeld!
Voor wie is Live View?
Live View is beschikbaar voor:

• winkels, bedrijven en particulieren, die beschikken over een camerasysteem dat is aangesloten op een particuliere alarmcentrale;
• geld- en waardedepots/transporteurs;
• lokale toezichtcentrales (van bijvoorbeeld gemeenten).

Wat zijn voorwaarden?

Om met Live View te kunnen werken zijn camera’s die waarnemingsbeelden kunnen maken voldoende. De meeste camerasystemen, die de afgelopen jaren zijn geleverd, kunnen dit. Maar hoe beter de overvaller of inbreker in beeld is, hoe meer baat de politie er bij heeft bij de opsporing. Bijvoorbeeld voor het samenstellen van signalementen.

Om met Live View te kunnen werken, moeten beveiligingscamera’s dus minimaal overzichtsbeelden kunnen maken. Daarbij is er een voorgeschreven ontwerp van toepassing om het primaire doel van de dader (het kassa- en/of kluisgebied) zo goed mogelijk af te dekken.

Het ontwerp van het camerasysteem omvat bij voorkeur het volgende:

• Eén overzichtcamera in de winkelruimte.
• Eén camera bij de toegang die een vertrekkende verdachte in beeld kan brengen.
• Eén camera die op het kassagebied is gericht en zodanig wordt geplaatst dat van een verdachte met hoofdbedekking toch het gezicht kan worden gezien.
• Eén (overzicht)camera die is gericht op de kluisruimte (voor zover van toepassing).

Handige tips om te komen tot een adequate camerabewaking kunt u lezen in de brochure ‘Slim bekeken: camerabewaking op maat’ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie .

Inbraak- en overvalsystemen met camera’s dienen (via internet) aangesloten te zijn op een particuliere alarmcentrale. Om de kwaliteit te waarborgen, wordt een installatie door het installatiebedrijf aan de alarmcentrale opgeleverd. Door de alarmcentrale wordt dan beoordeeld of de projectering en de kwaliteit van de camera's voldoen aan de aansluitvoorwaarden van Live View en de van toepassing zijnde installatienormen .


[1] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/10/12/slim-bekeken-camerabewaking-op-maat.html

[2] NEN 50132-7 (beeldkwaliteit voor waarnemen, herkennen en identificatie). De beoordelingsrichtlijn cameratoezicht op openbare plaatsen (BRL) van het CCV wordt als uitgangspunt gehanteerd. Om de kwaliteit van het beeldmateriaal te kunnen beoordelen wordt een RotakinPop (NEN-EN 50132-7 Annex A) gebruikt.

Wat kost Live View?

De politie brengt geen kosten in rekening bij de winkeliers of bedrijven voor Live View. Het maakt - als additioneel deel - onderdeel uit van de overeenkomst tussen de winkelier, het bedrijf, de particulier en de particuliere alarmcentrales.
Hoe kom ik aan Live View?
De politie en overige hulpdiensten kunnen door Live View particulieren en ondernemers (en hun personeel) sneller behulpzaam zijn bij een eventuele overval, inbraak, brand, het onwel worden van een bezoeker, et cetera. Daarnaast zijn de beelden soms ook relevant voor de verzekeraar.

Mogelijk is het camerasysteem en/of (de internet)verbinding waarover u beschikt al geschikt voor aansluiting op Live View. Neem hiervoor contact op met uw particuliere alarmcentrale of installatiebedrijf. Deze kunnen u ook behulpzaam zijn bij de eventuele aanpassing van uw bestaande systeem of bij de eerste aanschaf van een camerasysteem.
Waarvoor is Live View nog meer te gebruiken?

Alarmmelding met cameraverificatie

Behalve bij een overvalmelding via een alarmsensor wordt Live View ook ingezet bij automatische alarmmeldingen, bijvoorbeeld in een kluisruimte, of als de beveiligingsmedewerker van een alarmcentrale onregelmatigheden ziet tijdens een visuele controle van camerabeelden. Daarmee kan bij brand- en inbraakalarm ook gebruik worden gemaakt van Live View om meteen beelden op de meldkamer beschikbaar te krijgen.

Bij bewaking van bouwterreinen wordt vaak gebruik gemaakt van infraroodcamera’s. Door naast het camerabeeld ook een plattegrond van het terrein op het beeldscherm te zetten, kunnen politiemedewerkers door de meldkamer naar de juiste positie gestuurd worden om verdachten aan te houden.

De procedure is hetzelfde als bij een overvalalarm: de beveiligingsmedewerker stelt de politie in kennis en die kijkt live mee op het beeldscherm van de particuliere alarmcentrale.

Track & trace

Live View kan ook worden gebruikt voor het opsporen van bijvoorbeeld gestolen of gekaapte voertuigen en andere objecten. Als de alarmcentrale de gegevens van een object op een kaart projecteert (bijvoorbeeld met Google Maps), kan de politiecentralist meekijken en de operatie aansturen. Het object kan gelijktijdig door meerdere meldkamers gevolgd worden, waardoor de coördinatie tussen de politie-eenheden vergemakkelijkt wordt.

Cameratoezicht in gemeenten, winkelcentra en stations
In veel gemeenten en winkelcentra wordt toezicht gehouden in de openbare ruimte door met camera’s de situatie live te monitoren. Daarnaast wordt meer en meer gebruik gemaakt van intelligente software, die ervoor zorgt dat potentieel verdacht gedrag van een individu op de monitor verschijnt.

Het is mogelijk dat lokale toezichtcentrales van gemeenten en uitkijkcentrales worden aangesloten op Live View om een snelle en effectieve incidentafhandeling mogelijk te maken.

Evenementen/mobiele camera’s

Cameratoezicht kan bij een grootschalig evenement een ondersteunend instrument zijn bij het volgen van publieksstromen (crowd control). Mobiele camera’s kunnen worden geplaatst op voertuigen of cruciale punten binnen het toezichtgebied. Zo kan snel worden ingespeeld op het normafwijkend gedrag van individuen of groepen. De evenementenorganisatie bekijkt de camerabeelden en indien noodzakelijk worden de camerabeelden via Live View aan de politiemeldkamer doorgegeven.

De politie is bij voetbalwedstrijden verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de openbare orde tot aan en rondom het stadion. De betaald voetbal organisaties zijn verantwoordelijk voor het toezicht in het stadion.
Bij voetbalrellen is het noodzakelijk om snel een helder overzicht te hebben van een groep relschoppers. Door goed gebruik te maken van de aanwezige publieke en private camera’s kan de politie snel beschikken over real time informatie van zowel binnen als buiten het stadion. Hierdoor kan er effectief en efficiënt opgetreden worden om een verstoring van de openbare orde te voorkomen of te beperken.

Bewaken en beveiligen

Voor de tijdelijke beveiliging van personen, goederen en locaties kan Live View eveneens worden ingezet.
Bij een terreurdreiging kunnen bijvoorbeeld kwetsbare locaties onder direct toezicht van de politie worden geplaatst.

Ongevallen en rampenbestrijding

Live View kan een belangrijke bijdrage leveren aan het snel inzichtelijk maken van een calamiteitensituatie. Bijvoorbeeld via de vaste netwerken van ketenpartners, zoals Rijkswaterstaat voor wegen, tunnels, sluizen en bruggen en ProRail voor de spoorwegen, of via draadloze netwerken die ter plaatse tot stand worden gebracht.
Bij (grootschalige) ongevallen, branden of rampen kan Live View de coördinatie ondersteunen door het leveren van de beelden aan de onderdelen van de bestrijdingsorganisatie, zoals het CoPI (Commando Plaats Incident) en het ROT (Regionaal Operationeel Team).

Meer informatie nodig?

Op de volgende websites kunt u meer (specifieke) informatie vinden over onderwerpen die in deze brochure genoemd zijn.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/criminaliteit/misdaad-voorkomen/terugdringen-overvallen
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is vanuit de centrale overheid verantwoordelijk voor het terugdringen van overvallen.

www.hetccv.nl
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De maatschappelijke veiligheid vergroten is de kernactiviteit van het CCV. Daarvoor investeert het CCV in samenwerking en bruikbare criminaliteitsconcepten.

www.vebon.org
De vereniging VEBON is een ondernemersvereniging voor gespecialiseerde bedrijven met (technische) oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken.

www.veb.nl
De Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven is een brancheorganisatie op beveiligingsgebied. Beveiligingsinstallateurs, particuliere beveiligingsbedrijven, particuliere alarmcentrales en leveranciers van beveiligingsproducten kunnen zich aansluiten bij de VEB.

www.uneto-vni.nl
De vereniging UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.